از بهمن هم میشه قبول شد

piping

سوپروایزر اجرایی (Piping)

سوپروایزر اجرایی (Piping)

سوپروایزر اجرایی: درحالت کلی به محلی قرار است یک واحد صنعتی در آن ساخنته شود سایت اطلاق می گردد.