از بهمن هم میشه قبول شد

NDT

اصول بازرسی چشمی (VT)

اصول بازرسی چشمی (VT)

اصول بازرسی چشمی (VT) : اگر آزمون چشمی بطور مناسب اعمال شود،ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد.

نرم افزار RT

نرم افزار RT

نرم افزار RT : تست رادیوگرافی صنعتی(RT) یکی از پرکاربردترین روشهای تستهای غیر مخرب (NDT)برای ردیابی عیوب داخلی مثل حفره های گازی می باشد.

تست های غیرمخرب جوش

تست های غیرمخرب جوش

تست های غیرمخرب جوش : این آزمایشات جهت بررسی کیفیت مواد و قطعات دارای کاربرد می باشند.