از بهمن هم میشه قبول شد

Nano porous Materials

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu)

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu)

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu): مواد نانو پروس به عنوان زیر مجموعه ای از مواد نانو ساختار، دارای حفراتی در مقیاس نانو متر و مساحت سطح درونی بسیار بالا هستند.