از بهمن هم میشه قبول شد

MMC

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی (Karl U. Kainer)

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی (Karl U. Kainer)

اگرچه کامپوزيت هاي زمينه فلزي (MMC) نسبتاً تازه وارد هستند و مدت زيادي نيست که در زمره ي مواد مهندسي قرار گرفته اند، ولي هر روز بهبود خواص و آگاهي بيشتر از اين مواد حاصل مي شود. بهبود مسائل اقتصادي اين مواد منجر به کارگيري اين مواد در ساختارهاي آينده مي شود.