از بهمن هم میشه قبول شد

MIG Process

جوشکاری میگ به روش پالسی

جوشکاری میگ به روش پالسی

جوشکاری میگ به روش پالسی : کتاب حاضر می تواند خلاءهای فنی موجود را برطرف نماید و باعث بهبود کیفیت قطعات جوشکاری شود.