از بهمن هم میشه قبول شد

Metals Fatigue

خستگی فلزات (LES POOK)

خستگی فلزات (LES POOK)

خستگی فلزات (Metals Fatigue) وقتی اتفاق می افتد که فلز تحت تنش تکراری یا نوسانی قرار گیرد که منجر به شکست ناگهانی قطعه می گردد.