از بهمن هم میشه قبول شد

Metallography principles and practice

اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

علم متالوگرافی به بررسی و مطالعه اندازه دانه ٬ درصد فازها ٬ نحوه توزیع و یکنواختی وشکل فازها و توزیع ناخالصی های غیر فلزی می پردازد