Material Jetting

ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت دوم

ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت دوم

ساخت افزایشی تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها - تکنولوژی های FDM - پاشش ماده - MG- NPG- DOD - پاشش چسب -مشابه خمیر دندان که چگونه از تیوب خود با فشار خارج می شود، تکنولوژی های اکستروژن ماده یک ماده را از میان یک نازل، اکسترود کرده و روی یک قطعه کار می نشانند.