از بهمن هم میشه قبول شد

LBW

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW)

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW)

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW) : جوشكاري و برشكاري با استفاده از اشعه ليزر از روشهاي نوين جوشكاري بوده كه در دههاي اخير مورد توجه صنعت قرار گرفته است.