از بهمن هم میشه قبول شد

Flow Forming

فرایند فلوفرمینگ Flow Forming

فرایند فلوفرمینگ Flow Forming

فرایند فلوفرمینگ Flow Forming : فلوفورمینگ فلزات یکی از قدیمیترین فرآیندهای تولید اقتصادی و ارزان قطعات متقارن و تو خالی فلزی میباشد.