از بهمن هم میشه قبول شد

Deformation and fracture mechanics of engineering materials