14شبکه براوه

جزوه کریستالوگرافی در متالورژی

جزوه کریستالوگرافی در متالورژی

کریستالوگرافی یعنی علم شناخت شبکه های مواد ، این درس برای دانشجویان مهندسی متالورژی ازین جهت حائز اهمیت است که هرگونه خواص فیزیکی و مکانیکی و یا حتی خواص الکتریکی ، مغناطیسی و نوزی مواد به ساختار کریستالی مواد وابسته است .