مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

کوره ذوب فلزات

انواع کوره های عملیات حرارتی

کوره های عملیات حرارتی انواع مختلفی دارند که اساس و پایه کار و تولید حرارت آنها مقاومت الکتریکی ست ، هر چند که کوره های عملیات حرارتی شعله ای نیز در برخی موارد دیده می شود . در این کتابچه انواع این کوره ها معرفی گردیده است .