از بهمن هم میشه قبول شد

کتاب فارسی هالیدی الکتریسیته و مغناطیس