پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

پلیمر

فیلم پلیمرهای قوی جاذب آب

فیلم پلیمرهای قوی جاذب آب: پلیمر استفاده شده در فیلم پلیمر سدیم پلی سیترات که پیلمرهای جاذب قوی آب هستند و چند برابر از وزن خود قادر به جذب آب می باشند

هندبوک جوشکاری -جلد 3 (AWS)

هندبوک جوشکاری -جلد 3 (AWS) : جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است.