مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مواد فلزی

روش کنترل مواد Material Control Procedure

روش کنترل مواد :فلزات خالص دارای محدوده وسیعی از خواص هستند. ولی آلیاژ های فلزی دارای خواص بسیار متنوع تری نسبت به فلزات خالص هستند