فلز جوش

مجموعه کامل استاندارد های AWS (انجمن جوشکاری آمریکا)  و AWS D1.1 همراه با ترجمه فارسی

مجموعه کامل استاندارد های AWS (انجمن جوشکاری آمریکا) و AWS D1.1 همراه با ترجمه فارسی

مجموعه کامل استاندارد AWS انجمن جوشکاری آمریکا و AWS D1.1 همراه با ترجمه فارسی ز پرکاربردترین استانداردهای مورد نیاز جوشکاران و بازرسان جوش می باشد

متالورژی فلز جوش پایه (G.M.Evans)

متالورژی فلز جوش پایه (G.M.Evans)

متالورژی فلز جوش پایه (G.M.Evans) : ریزساختارهایی که در فلز جوش فولاد دیده می شوند به طور محسوسی از ریزساختارهای فلز پایه ریخته شده یا کارشده متفاوتند.