مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

تکنیک متالوگرافی

متالوگرافی غیرمخرب

متالوگرافی غیرمخرب : در بعضی مواقع قطعات قابل جدا شدن از محل اتصال نیستند و باید در محل بررسی شود که در این صورت از متالوگرافی غیرمخرب استفاده می شود.

راهنمای متالوگرافی ( Bruce L. Bramfitt)

راهنمای متالوگرافی ( Bruce L. Bramfitt) : متالوگرافی به علم و هنر آماده سازی نمونه های فلزی و بررسی ریزساختار میکروسکوپی آنها گفته می شود.