از بهمن هم میشه قبول شد

تابکاری استاتیک

بازیابی دینامیکی – Dynamic Recovery

بازیابی دینامیکی – Dynamic Recovery

بازیابی دینامیکی - فلزات را می توان توسط فرایندهای شکل دهی مانند آهنگری و نورد به اشکال مختلفی درآورد و این فرایندها منجر به سخت شدن فلز می شوند، پدیده ای که به نام کارسختی یا کرنش سختی موسوم است.