از بهمن هم میشه قبول شد

آزمایش های خوردگی به روش پولاریزاسیون آندی- کاتدی