از بهمن هم میشه قبول شد

آزمایشگاه انجماد فلزات

گزارشکار آزمایشگاه انجماد فلزات

گزارشکار آزمایشگاه انجماد فلزات

گزارشکار آزمایشگاه انجماد فلزات : در این گزارش تاثیر انواع متغیر هاي ریخته گري بر روي ریز دانگی آلیاژهاي آلومینیوم مطالعه و بررسی شده است.