از بهمن هم میشه قبول شد

آرسنیک در فولاد

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن : فولاد گسترده ترین آلیاژ صنعتی است و این گستردگی دلیلی جز گستردگی پذیرش عناصر آلیاژی توسط عنصر آهن ندارد .