مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

بازيابي ترکيبات سريم و لانتانيم از کاتاليست مستعمل پالايشگاه به روش هيدرومتالورژي

بازيابي ترکيبات سريم و لانتانيم از کاتاليست مستعمل پالايشگاه به روش
هيدرومتالورژي

Recovery of Lanthanum and Cerium compounds from spent catalyst
by hydrometallurgical route
sample article

شرح :

بازيابي ترکيبات سريم و لانتانيم از کاتاليست مستعمل پالايشگاه به روش هيدرومتالورژي:در اين تحقيق، بازيابي ترکيبات سريم و لانتانيم از کاتاليست مستعمل واحد  کراکينگ بستر سيال پالايشگاه توسط روش هيدرومتالورژي مورد بررسي قرار گرفت. بازيابي اين عناصر از يک سو با توجه به محدوديت منابع اوليه، امري اقتصادي و از  سوي ديگر حذف عناصر سنگين به دلايل زيست محيطي امري ضروري است. ابتدا آزمون انحلال بامحلول اسيد سولفوريک 2 مولار، دانسيته پالپ 10 درصد، در دماهاي 30 تا 80 درجه سانتي گراد و زمان هاي مختلف 5 تا 180 دقيقه انجام شد. اثر دما و زمان بر انحلال ترکيبات حاوي سريم و لانتانيم بررسي شد. نتايج آزمون هاي انحلال نشان داد که با افزايش دما و زمان ميزان بازيابي سريم و لانتانيم افزايش يافته و به حدود 98 درصد در دماي 80 درجه سانتيگراد و زمان 180 دقيقه ميرسد. در مرحله بعد  بازيابي سريم و لانتانيم از محلول حاصل از انحلال به دو روش سولفات اين فلزات به طور انتخابي رسوب ،pH انجام گرفت. در يک روش با افزودن هيدروکسيد سديم و  افزايش داده شد. در روش ديگر از اگزاليک اسيد براي رسوب اگزالات اين فلزات استفاده گرديد. ماکزيمم بازيابي ترکيبات لانتانيم و سريم به بالاي 94 درصد رسيد که در  اين تحقيق اين دو روش با همديگر مقايسه شدند.

واژه هاي کليدي: بازيابي، سريم، لانتانيم، کاتاليست.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :11

حجم :1005KB

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید