ابهام در قیمت مصنوعات فولاد

ax-foolad3

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

ادامه مقاومت بسياري از واحدهاي فولادي در برابر کاهش نرخ در کنار افت قيمت هاي پيشنهادي بخشي ديگر از عرضه کنندگان مهم و تاثيرگذار، افزايش بهاي ورق مخصوصا در مبادي و متعاقب آن رشد قيمت کالاهاي توليدشده از ورق، آرامش نسبي در بازار تيرآهن پس از رشد قيمت هاي پيشين، انتظار رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني که هنوز خودنمايي محسوسي نداشته و تسري ابهام و ترديد از آينده به ذهن فعالان بازار را مي توان از مهمترين ويژگي هاي معاملاتي در بازار فولاد در روزهاي اخير به شمار آورد.

براي روشن شدن بسياري از واقعيت هاي بازار شايد به زمان بيشتري نياز داشته باشيم تا ابهامات موجود به شواهدي بنيادين تبديل شود.

در بازار فولاد با محوريت معاملات ميلگرد شاهد بازگشت روند کاهشي قيمت ها به بطن بازار هستيم؛ هرچند هنوز هم بسياري از واحدهاي توليدي مهمي در برابر افت قيمت ها مقاومت مي کنند. در نهايت اين وضعيت کلي باعث شده بخش بزرگي از بازار مخصوصا انواع نوردي ميلگرد، به دليل ضعف مبرم تقاضا، کاهش قيمت ها را پذيرفته و به آن تن دهند. اهميت اين کاهش قيمت ها از آن جهت است که بدنه اصلي عرضه و مخصوصا تصميم سازان برجسته بازار فولاد در پيدا و پنهان، تلاش دارند که از افت قيمت ها جلوگيري شده و همچنين بازار را باز هم به روند افزايشي خود بازگردانند.

انتظار رشد قيمت هاي جهاني نيز مولفه اي بوده که تلاش داشتند تا از آن استفاده کنند ولي تاکنون چنين رخدادي، آن گونه که بايد و شايد خودنمايي نکرده است؛ اگرچه از پتانسيل هاي بنيادين بزرگي برخوردار است. تجميع اين موارد نشان دهنده بي ميلي بازار به مديريت شدن است يعني بازار داخلي فولاد با محوريت شمش و ميلگرد، نه پتانسيل و نه تمايل به رشد قيمت ها را از خود نشان نداده و همچنين با کاهش قيمت ها، ميل خود را به مديريت نشدن هم نشان مي دهد.

درخصوص دليل اين وضعيت در ابتدا بايد به رفتار برخي از توليدکنندگان برجسته اشاره داشت زيرا کاهش قيمت ها از بخش عرضه آغاز شده است يعني شرکت هاي بزرگي قيمت هاي خود را براي فروش در بازار داخلي، با کاهش اعلام کرده اند ولي چرا؟ همين نکته نشان مي دهد انسجام مورد نياز براي مديريت بازار در بدنه تصميم سازي نيز وجود نداشته يا رخدادهاي ديگري پشت پرده است که از آنها خبر چنداني وجود ندارد.

همان گونه که پيش تر نيز به آن اشاره کرده بوديم ذات تبعيت از تصميمات منعقد شده را بايد در دو نکته جست وجو کرد؛ يکي اجماع 100 درصدي عرضه کنندگان در تبعيت از يک تصميم واحد و ديگري وجود منافع براي تمامي اعضا. حال در شرايطي که شرکت هاي مختلف از يکسو تکنولوژي متفاوتي داشته و از سوي ديگر قيمت تمام شده براي آنها به دلايل مختلف، متفاوت است نمي توان انتظار اجراي يک دستورالعمل واحد را براي تمامي آنها داشت. از سوي ديگر منافع بسياري افراد بر حفظ قيمت هاي فعلي و ثبات نرخ ها قرار ندارد زيرا نياز به افزايش حجم فروش يا حداقل حفظ سهم بازار، لزوم کاهش قيمت ها را پديد آورده و بسياري از شرکت هاي مهم شايد با در نظر گرفتن همين ويژگي، کاهش قيمت ها را برگزيده که دلايل مالي و فني بسياري را مي توان براي آنها متصور دانست.

با توجه به تمامي اين موارد بايد منتظر ماند و ديد که در نهايت بازار فولاد به چه سمتي متمايل خواهد شد زيرا وضعيت فعلي بيش از سيگنال هاي بنيادين، با ترديدهايي جدي رو به رو شده که اجازه تحليل را به بدنه کارشناسي در بازار نمي دهد. در نهايت توجه به حجم معاملات در بورس کالانيز به رغم ترسيم دورنماي مثبت، خود ابهامي جديد را به بازار تزريق کرده و مشخص نيست که خوش بيني ها تا چه حد عميق خواهد بود؟

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید